Contestare proces verbal de contravenție

Vi s-a întocmit un proces verbal ilegal? Doriți să-l contestați?

Puteți avea câștig de cauză dacă invocați măcar unul din  următoarele motive ce atrag anularea procesului-verbal, motive enumerate exemplificativ și nu limitativ:

  • procesul-verbal nu cuprinde mențiunile prevăzute la art.17 din OG.2/2001,
  • fapta este descrisă succint și ambiguu,
  • agentul care a întocmit procesul verbal  nu a constatat personal  fapta reţinută în sarcina petentului,
  • probele administrate de partea adversă nu sunt concludente și pertinente,
  • a intervenit prescripția.

Voi prezenta succint aspectele enumerate mai sus:

În primul rând, plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție se formulează și se depune în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, fie vi s-a înmânat direct, fie vi s-a trimis prin poștă ( atenție la data poștei de pe plic).

Plângerea împreună cu o copie lizibilă și certificată după procesul-verbal și cartea de identitate (fiecare act în două exemplare) se depune la Judecătoria în  raza careia s-a savârșit  fapta, fie direct la registratura instanței, fie prin poștă cu confirmare de primire.

1.În cadrul plângerii puteți invoca  nulitatea absolută a procesului verbal dacă acesta nu cuprinde mențiunile referitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator (art.17 din OG.2/2001)

2.  Procesul-verbal trebuie să cuprindă: descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Aceste detalii  sunt necesare atât pentru ca instanţa să poată să verifice existenţa faptei menţionate în procesul verbal cât şi pentru a verifica dacă individualizarea sancţiunii s-a realizat în mod corect.

Descrierea succintă  sau ambiguă a faptelor, neoferirea de detalii clare din care  să rezulte în ce fel au fost încălcate dispoziţiile actului normativ, pun petentul  în imposibilitatea de a-şi face o apărare efectivă, fapt de natură să-i aducă o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal. Mai mult, petentul beneficiază de prezumția de bună-credință pe care organul constatator trebuie să o rastoarne.  Dacă nici probele administrate în dovedirea vinovației nu sunt clare și pertinente atunci se aplica principiul in dubio pro reo  sau  îndoiala profită inculpatului, petentul putând obține anularea procesului-verbal .

 3.  Agentul care a întocmit procesul verbal  nu a constatat personal  fapta reţinută în sarcina petentului.  În acest caz procesul verbal de constatare a contravenţiei nu se poate bucura de prezumţia de legalitate şi temeinicie. Aceste acte  nu pot fi întocmite exclusiv în baza unor informaţii furnizate de altă persoană, ci în baza unor constatărilor personale, indiferent de mijloacele folosite. Sub acest aspect, procedura comunicării  vitezei prin stație  este nelegală. Atât legea specială-OUG nr.195/02, cât şi legea generală-OG nr.2/01 stipulează că agentul constatator, numai el, constatând contravenţia, întocmeşte procesul verbal și îl semnează.  Instanța de judecată este constantă în anularea proceselor-verbale întocmite de angenții care nu au constatat prin propriile simțuri fapta contravențională  descrisa ci au obținut informațiile pe alte căi (stații de emitere, plângerile altor persoane etc).

4.  Probele administrate de intimată  nu sunt conludente și pertinente.

Cu privire la fotografiile/filmele cu titlu de proba în instanta pentru depășirea vitezei regulamentare,  precizăm următoarele :

Norma de Metrologie Legala nr. 021-05  din 2005  prevede la articolul 3.5.1: „Inregistrarile efectuate trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele: data și ora la care a fost efectuată masurarea; valoarea vitezei măsurate; imaginea autovehicului, din care să poată fi pus în evidentă numarul de înmatriculare al acestuia;” 

În conformitate cu art. 3.2.6. “Cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu o funcție de autotestare, care să poată pune în evidență orice defect sau dereglare funcțională, ce pot avea influentă asupra exactității de masurare. Această funcție trebuie să fie activată automat la fiecare punere în funcțiune a cinemometrului, având și posibilitatea de a fi activată manual de către operator, ori de câte ori se consideră necesar. În cazul depistării unor defecte sau dereglări funcționale, acestea vor fi semnalate iar funcționarea cinemometrului  va fi blocată.”

Dacă fotografiile depuse la dosar  au înaintea cifrei de viteză trecută litera „T”, despre care se susține că reprezintă „Test” sau “Target” (țintă), adică aparatul își făcea autotestarea, puteți cere înlaturarea acestor probe . (puteti cere în instantă să se prezinte manualul cinemometrului-radar utilizat, pentru a se demonstra semnificația reala a literei T.). Prin urmare, litera „T” de la aparatul radar înseamnă că nu și-a finalizat autotestarea de la fiecare pornire a aparatului, iar valoare reținută nu pote fi considerată una reală. Paragraful 3.2.6. din norma de metrologie NML 021-05, aprobată prin ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 153/2007, prevede ca Cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu o funcție de autotestare,….Așadar pe toata perioada de testare a aparatului, pozele efectuate nu au valoare probantă, pentru simplu fapt că acest aparat înca își calibrează frecvențele.

Potrivit art. 3 pct. 3.11 b din Normele Metodologie Legala nr. 021-05 din 23.11.2005, în cazul măsurării vitezei în condiții normale de trafic se înregistrează erori tolerate de +/-4% din valoarea convențională adevarată pentru viteze mai mai mari de 100 km/h. Daca agentul constatator nu are în vedere această toleranță în momentul încheirii procesului verbal și aplicării amenzii , procesul verbal poate fi anulat dacă viteza rezultată este sub pragul prevăzut de lege.

5. Un alt motiv  pentru obținerea unei soluții  favorabile este invocarea în instanță a prescripției dreptului de a aplica sancțiunea daca agentul constatator a lăsat să treacă mai mult de șase luni de la data săvârșirii faptei. În cazul contravențiilor continue, termenul începe să curgă de la data încetării săvârșirii faptei.

Art. 14 din OG.2/2001 prevede că executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie  dacă procesul-verbal nu a fost comunicat petentului în termen de două luni de la data aplicării sancțiunii. Prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată  de instanța de judecată  investită cu soluționarea plângerii.

În cazul în care instanța de fond va respinge plângerea împotriva procesului verbal de contravenție, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel ce se va depune în temenul legal la judecatorie.

Prezentul articol are caracter informativ general, pentru orice situație care nu se încadrează în cele prezentate sau este vorba de contravenții succesive, fapte ce cad sub jurisdicție penală, ramane să consultați un avocat.

Related Posts

Leave us a reply