Select Page

Executări  silite  ilegale  realizate de către recuperatori.

FACEȚI CONTESTAȚIE!

Așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, băncile cesionează contractele de credit neperformante către diferite SRL-uri, firme de recuperări (Kruk, EOS KSI etc) .

Puteți obține anularea actelor de executare silită dacă dovediți măcar una din următoarele situații:

  • nu vi s-a comunicat cesiunea de creanță dintre unitatea bancară și societatea de recuperare,
  • s-a împlinit termenul de prescripție a executării creanței urmărite,
  • firmele de recuperare nu pot executa direct contractul de credit,asemănător unei bănci,
  • firmele de recuperare nu pot fi mandatar în instanța de judecată a unităților bancare.

Aspectele enumerate mai sus sunt cu titlu exemplificativ, în practică putând apărea și alte motive pentru a solicita anularea actelor de executare.

Așa cum am precizat mai sus, în cadrul unei Contestații la Executare, toată executarea silită poate fi anulată dacă nu se face dovada comunicării cesiunii de creanță către debitorul cedat, adică către împrumutat, în baza unei notificări.

Conform art.1578 Cod Civil – debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care: fie acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă, fie primește o comunicare scrisă a cesiunii. Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

În practică, de multe ori se întâmplă ca cesionarul/cedentul (creditorul inițial – exp.banca / noul creditor –firma de recuperare ) să “ uite” a face comunicarea cesiunii către debitor, fapt ce-l poate avantaja pe acesta din urmă. Doar în baza unei contestații la executarea silită se poate invoca acest aspect având drept finalitate anularea întregii executări.

Pe de altă parte trebuie verificat dacă creanța urmarită nu este prescrisă. Termenul de prescripție de 3 ani începe să curgă din momentul în care banca a constatat scadent întreg debitul. Din acel moment banca ar fi putut începe executarea silită împotriva debitorului. Doar instanta de judecata, în baza unei contestatii la executare poate stabili împlinirea termenului de prescripție și anula întreaga executare silită.

Mai mult decât atât, se analizează dacă  acești recuperatori de debite pot începe executarea silită împotriva debitorului pentru recuperarea creditelor bancare, asemănător unei bănci.

Fața de instituțiile bancare, contractele de credit reprezintă titluri executorii, putând a fi puse direct în executare în caz de neplată.

Considerăm că acest privilegiu nu poate fi preluat în baza unui contract de cesiune și de către firmele de recuperare. Recuperatorii nu pot acționa asemenea unei bănci:   contractele de credit nu-și păstrează calitatea de titluri executorii prin cesiune și față de firmele de recuperare. Altfel spus, creanța cesionată își pierde calitatea de creanță bancară, între noul creditor și debitor intervenind un nou raport.

Legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului , respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia bancară şi debitorul.

Această situație trebuie invederată instanței de judecată tot în baza unei contestații la executare.

http://www.clujust.ro/creantele-cesionate-de-banci-la-recuperatori-nu-pot-fi-puse-in-executare-decizie-definitiva-de-la-cluj/

Un alt aspect important stabilit de Inalta Curte de Casație și Justiție București este cu privire la lipsa calității de reprezentant în instanță a firmelor de recuperare în calitate de mandatar.

Astfel prin Decizia 9 în dosarul nr.507/1/2016 Înalta Curte stabilește:  ”Admite sesizarea formulată de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă, în dosarul nr. 21531/197/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridicănici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă. 

 În multe dosare aflate pe rolul instanțelor, reprezentarea firmelor creditoare (banci, firme leasing sau alte societăți ) se face prin mandatar – alte firme (exp. Kruk, Eos sau oricare alta societate ) sau consilierul juridic/avocat al acestor mandatari.

Această Decizie își produce efectele aspura tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, dupa publicarea ei in Monitorul Oficial.  Important este de a invoca lipsa calității de reprezentant a mandatarului prin contestația la executare formulată în față instanței de fond.

Conform art. 82 din Noul Cod Procedură Civilă –

(1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.

(2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.

În măsura în care sunteți victima unei executări silite ilegale este necesar să apelați la un avocat în vederea formulării în termenul legal a unei contestații la executare.