Select Page

Recuperare Creanțe

Ai de recuperat o creanță? Nu știi cum să procedezi?

Am să prezint  mai jos căteva modalități pe care un creditor le are la îndemână pentru a recupera o creanță.

1.Prin Concilierea Directă. De multe ori se întâmplă ca debitele să fie achitate de bună voie doar în baza unei concilieri directe, fiind forma cea mai simplă și la îndemâna oricărui creditor. Este necesar să trimiteti o Notificare sau o Somație cu scrisoare recomandată si confirmare de primire sau în alt mod de comunicare dar care confirmă primirea. Veți reaminti debitorului   suma de bani pe care o datorează, actele din care rezultă și veți acorda un ultim termen de plată.

2.Prin Mediere. Dacă negocierea directă nu dă rezultate sau comunicarea între părți este deficitară, se poate apela la un Mediator ce va avea rolul de a facilita comunicarea și de a vă ajuta a stabili o înțelegere. Avantajul medierii este că se respectă confidențialitatea situației dar  salvează și realația de afaceri între companii, încercându-se o soluție win-win. Dacă medierea se încheie cu un succes atunci mediatorul va încheia un Acord în care părțile vor stabili modalitatea de stigere a conflictului. Acest Acord poate fi prezentat și instanței de judecată pentru a se stinge un eventual litigiu și pentru a se lua act de înțelegerea parților.

3.Procedura cu Privire la Cererile de Valoare Redusă. Această procedură a fost instituită de Noul Cod de Procedură Civilă pentru debitele a căror valoare nu depășește suma de 10.000 lei, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată sau alte accesorii. Legiuitorul a venit în ajutorul creditorilor cu instituirea unei proceduri speciale ce se judecă de urgență, în camera de consiliu fără prezența părților . Creditorul trebuie să completeze formularul specific acestei proceduri , să atașeze copii după înscrisurile de care înțelege să se folosească (toate în două exemplare : unul pentru instanță și unul pentru comunicare către pârâtul-debitor) și să achite taxa de timbru în valoare de maxim 200 lei. O dată înregistrată cererea creditorului la judecatoria în raza căreia își are sediul debitorul, instanța de judecată va trimite cererea și actele pârâtului pentru ca acesta să răspundă în maxim 30 de zile. Hotărârea judecătoriei este executorie de drept.

Împoriva acestei hotărâri se poate face doar apel în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Cererea se va depune la judecatorie însă judecata se va desfășura la tribunal iar hotărârea pronunțată de acesta este definitivă.

4.Procedura Ordonanței de Plată. Deși această procedură de urgență exista și în vechiul cod de procedură civilă, totuși ea a suferit câteva modificări . Nu există o limită a debitului, însă legea impune ca creanța să fie certă, lichidă și exigibilă iar suma să rezulte dintr-un înscris/contract.

Anterior introducerii cererii la instanță, creditorul va comunica debitorului o Somație prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, prin care îi va pune în vedere să achite suma datorată în termen de 15 zile.

Dacă debitorul nu se conformează, creditorul va introduce cererea de ordonanță de plată la instanța competentă împreună cu toate înscrisurile doveditoare și taxa de timbru în valoare de 200 lei. Debitorul va primi citația cu 10 zile înainte de termenul de judecată și i se va pune în vedere să depună întâmpinare cu cel puțin 3 zile înaintea primului termen , în caz contrar instanța putând considera aceasta ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului.

Dacă instanța în urma verificării cererii și probelor constată că pretențiile creditorului sunt întemeiate , va emite o Ordonanță de Plată, în care se precizează suma și termenul de plată (între 10-30 de zile).

Împotriva acestei ordonanțe, debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia.

5.Acțiune în Pretenții – fiind dreptul comun în materia pretențiilor bănești. Se folosește această procedură în cauzele complexe, cu o durată mai mare și un probatoriu amplu. Atunci când creditorul are o creanță ce depășește plafonul de 10.000 lei sau creanța nu este certă sau lichidă, nu rezultă dintr-un contract/înscris sau instanța a stabilit calea dreptului comun, atunci se va urma această procedură.

Chiar dacă litigiul este de durată, avantajul acestei proceduri este că suma de bani datorată poate fi probată cu orice mijloc de probă: expertize, interogatorii, martori etc .

Taxa de timbru se calculeaza la valoarea cererii și trebuie depusă împreună cu cererea și înscrisurile doveditoare la instanța competentă.

Împotriva hotăririi instanței de fond se poate formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Cererea se va timbra cu 50 % din valoarea taxei inițiale și se va depune la instanța a cărei hotărâre se atacă.

În toate cazurile când s-a obțiunut o hotărâre judecatorească executorie iar debitorul refuză în continuare să achite debitul, creditorul se poate adresa executorului judecatoresc în vederea începerii procedurii de executare silită.

6.Cerere de Deschidere a Procedurii de Insolvență.

Deși prin această procedură creditorul practic riscă ca în final să nu-și recupreze debitul decât în cazuri foarte rare (dacă vorbim de un simplu creditor chirografar) totuși această procedură este îmbrățișată atunci când debitorul își dorește continuarea activității comerciale iar presiunea “închiderii” firmei prin intrarea în insolvență îl face să achite datoria până la primul termen de judecată.

Pot uza de această procedură, adică pot introduce cerere de deschiderea a procedurii de insolvență, creditorii a căror creanță depășește plafonul de 40.000 lei, creanța este certă,lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile.

În masura în care față de debitor deja s-a deschis procedura insolvenței este necesar ca creditorul să formuleze o cerere de înscriere a creanței sale în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor (adică la masa credală).

Nu voi intra în amănunte cu privire la această procedură, fiind una complexă, a cărei analiză va face obiectul altui articol.

7.Executarea Silită a Tilurilor Executorii. Pe langă hotărârile judecătorști pe care le poate obține un creditor, acesta poate fi în posesia și altor titluri executorii:

Un contract de împrumut/ de credit încheiat la notar poate fi pus direct în executare, fără a mai fi necesară parcurgerea unui proces în instanță.

Bilet la Ordin – dacă debitorul nu are disponibil în bancă, creditorul poate executa acest instrument de plată direct prin executorul judecătoresc . Acest instrument poate prezenta avantajul de a exista înscris și alt garant -avalist împotriva căruia creditorul se poate îndrepta.

C.E.C-ul – un alt instrument de plată ce prezintă ganția că emitentul trebuie să se asigure că în momentul eliberării lui există acoperirea necesară în caz contrar emitentul săvârșește infracțiunea de înșelăciune (art.244 Cod Penal)

În toate cazurile, creditorul trebuie să fie atent ca datoria să nu se prescrie:

  • termenul de prescripție de 3 ani ce curge de la data scadenței debitului (vorbim aici de nașterea dreptului la acțiune a creditorului împotriva debitorului)
  • termenul de prescripție de 3 ani privind executarea silită ce curge din momentul în care creditorul avea posibilitatea de a începe executarea silită a debitorului.

Pentru mai multe amănunte sau situații speciale vă recomandăm să consultați un avocat.